top of page

תקנון הרשמה

 1. התקנון יחל על כל סטודנט הלומד ב"מכללת סטודיו קורלי", בכל סוגי הקורסים והמסלולים הקיימים שמציעה המכללה.

 2. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד; כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 3. הקורס הינו מקוון ומוקלט מראש ולא לייב מול מרצה.

 4. עם רכישת הקורס הרלוונטי תקבל גישה למשך 3 חודשים בלבד לקורס הנבחר, לאיזור התלמידים הכולל בלוג עם תכנים מקצועיים וייחודיים וההטבות רק לתלמידי המכללה המתעדכנות מידי פעם.

 5. במידה ותלמיד רוצה תעודה על קורס מוקלט יהיה עליו לשלוח את כל עבודות הבית אשר ניתנו במהלך הקורס ופרוייקט גמר למייל המכללה, במידה והעבודות שהגיש יעמדו בדרישות המכללה יהיה זכאי לתעודה.

 6. מכללת סטודיו קורלי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ללמד אדם אשר ביקש ללמוד לפי שיקולה הבלעדי.

 7. בהסכמתו לתנאי תקנון זה, הסטודנט מאשר כי לא יעביר לשום אדם או לכל גורם אחר את הרשאתו ללמוד במסגרת המכללה ,וכי הוא פועל בשם עצמו בלבד.

 8. הסטודנט מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה למכללת סטודיו קורלי, או בכל זמן אחר בעת התקשרותו עם מכללת סטודיו קורלי.

 9. מכללת סטודיו קורלי אינה מספקת כל חומרה או תוכנה; לכן, חובה על הסטודנט להעמיד לרשות עצמו מחשב, חיבור אינטרנט מהיר, מיקרופון ותוכנות - לפי התוכנה הנלמדת.

 10. הסטודנט מתחייב כי הוא איננו מורה ו/או מנהל ו/או מקושר למוסד לימודי מתחרה (מלבד מהיותו סטודנט בבית ספר אחר).

 11. הסטודנט אינו רשאי להעביר, בשום צורה או דרך, את חומר הלימוד אותו רכש או ירכוש במכללת סטודיו קורלי לשום אדם או לכל גורם אחר ואינו רשאי ללמד אותו במסגרת לימודית אחרת לרבות לימודי אונליין.

 12. סכום התשלום ותנאיו ייקבעו על ידי מכללת סטודיו קורלי ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינם ניתנים לשינוי אלא על ידי מכללת סטודיו קורלי. בחתימתו על תקנון זה, מאשר הסטודנט את הסכמתו לסכום התשלום ותנאיו.

 13. השימוש במערכת הלימודים אונליין של מכללת סטודיו קורלי הינו אישי ופרטי ועל הסטודנט חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים. העברת שם המשתמש והסיסמא לאדם או גוף אחר אסורה בהחלט ותגרור אחריה נקיטה בהליכים משפטיים העומדים לרשותה של מכללת סטודיו קורלי על פי כל דין.

 14. התשלום למכללה ייעשה באמצעות העברה בנקאית, שיקים או כרטיס אשראי.

 15. ביטול הרשמה יוכל להעשות ביום הרכישה בלבד. במקרה של ביטול כאמור יום מהיום בו בוצעה הרשמה, יהא הסטודנט זכאי להחזר כספי בניכוי התשלום הראשון (שהינו בבחינת מקדמה שאינה ניתנת לביטול).

 16. מכללת סטודיו קורלי תפעל בסבירות ותעשה ככל שביכולתה, אך אינה מתחייבת, כי השירותים באתר, במערכת הלימודים אונליין של המכללה יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות. כל תקלה תטופל במהירות האפשרית.

 17. מכללת סטודיו קורלי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תכנית הלימודים, את מבנה האתר, מערכת הלימודים אונליין של מכללת סטודיו קורלי, את השירותים המוצעים על ידה, את רשימת הקורסים, את המורים ואת שכר הלימוד ללא צורך בקבלת הסכמת הסטודנט וללא הודעה מראש או בכלל.

 18. מכללת סטודיו קורלי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של הסטודנט באתר בית הספר לאלתר ו/או ולהפסיק את לימודיו לאלתר במידה ויתגלה כי הפר הוראה מהוראות תקנון זה, או הפר הוראה או דין, או מכל סיבה סבירה אחרת, ללא צורך בהודעה מראש.
  הסטודנט מבין ומאשר כי במקרה כאמור לא יהא הסטודנט זכאי להחזר כספי.

 19. מכללת סטודיו קורלי תהא רשאית להפסיק לאלתר לימודים של סטודנט שלא השלים את מלוא חיוביו הכספיים. במקרה כאמור ישלם הסטודנט למכללת סטודיו קורלי פיצוי מוסכם של 15% מיתרת שכר הלימוד שלא שולם.

 20. הסטודנט מתחייב לא להכניס מידע לאתר/ למערכת הלימודים אונליין או לקבוצה הסגורה בפייסבוק של מכללת סטודיו קורלי אשר עלול לשדל משתמשים אחרים למטרה בלתי חוקית ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלול לגרום לנזק. כמו כן, הסטודנט מתחייב לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר / למערכת הלימודים אונליין של מכללת סטודיו קורלי ו/או לכל צד שלישי.

 21. הסטודנט מתחייב לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של סטודנטים ו/או כל מידע אחר לגביהם, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו בשום דרך או צורה.

 22. מבלי לפגוע בזכויות ובכפוף לכל דין, במידה וסטודנט יזיק או ינסה להזיק למכללת סטודיו קורלי, למי מטעמה, לצוותה, למוריה, לרכושה, לסטודנט אחר, וכיוצא באלה, יהיה הסטודנט חשוף לעונשים המותרים בחוק ולימודיו יופסקו לאלתר.

 23. כל החומר והקבצים שיסופקו לסטודנט במהלך לימודיו במכללת סטודיו קורלי לרבות עיצובים ודוגמאות הינם לשימוש הסטודנט במסגרת לימודיו במכללת סטודיו קורלי בלבד.

 24. אין להשתמש בחומרים אלו לשימוש אישי או במסגרות אחרות, אין לשתף את הקבצים, להעביר, למכור או להשתמש למטרות עסקיות, ואין לחלוק את החומרים עם צד שלישי.

 25. הסטודנט מאשר כי מכללת סטודיו קורלי תוכל להשתמש בעבודות ובתוצרים שלו על מנת לקדם את מטרותיה בכל פלטפורמה שיווקית ופרסומית לרבות באתר האינטרנט של המכללה, דף הפייסבוק העסקי בחומרים פרסומיים בדפוס, בראיון טלוויזיה וכיו"ב, וזאת בין אם במהלך הלימודים או לאחר סיומם או הפסקתם, ללא צורך במתן הודעה לסטודנט וללא צורך באישורו.

 26. הסטודנט לא יציג תוצרים ככאלו שנעשו במסגרת מכללת סטודיו קורלי במידה ולא נעשו כך. הסטודנט לא יציג תוצרים אשר נעשו במסגרת מכללת סטודיו קורלי ככאלו שנעשו בפלטפורמה אחרת.

 27. הסטודנט מאשר כי מכללת סטודיו קורלי תוכל לפרסם מידע מקצועי אודותיו ללא צורך באישור מהסטודנט.

 28. מכללת סטודיו קורלי תהא רשאית להציע הנחות, מבצעים או הגרלות מעת לעת ולבטלם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 29. סטודנט שאישר כי הוא מסכים לתנאי תקנון זה מתחייב לשפות את מכללת סטודיו קורלי ,עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות, תביעה או דרישה של צדדים שלישיים כלפיה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) בגין הפרה במישרין ו/או בעקיפין של הוראות תקנון זה.

 30. האמור בתקנון זה אינו בא להגביל את מכללת סטודיו קורלי מנקיטה בכל זכות משפטית העומדת לה על פי הוראות כל דין.

 31. שימו לב, כיוון שהקורס מוקלט אין אפשרות לבטל את הרכישה.

 32. החותם או המאשר הוראות תקנון זה, מאשר כי עיין וקרא את הוראות התקנון, הסכים להם לאחר שלמד את תכנם ואת משמעותם המשפטית, ואישר או חתם על התקנון מרצונו החופשי וביוזמתו.

bottom of page